Rafał Dybka

adwokat

Doradzam właścicielom nieruchomości jakie prawa im przysługują. Pomagam też rozwiązywać inne problemy związane z procesem inwestycji budowlanych.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Termin na roszczenie za obniżenie wartości nieruchomości w przypadku jej sprzedaży

Rafał Dybka20 września 2018Komentarze (0)

Specyfiką roszczeń związanych z dochodzeniem obniżenia wartości nieruchomości, w skutek wejścia w życie planu miejscowego, jest konieczność jej posiadania zarówno w momencie:

 1. wejścia w życie planu miejscowego powodującego obniżenie wartości nieruchomości
 2. złożenia pozwu o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości
 3. ogłoszenia wyroku kończącego postępowanie ws. obniżenia wartości nieruchomości

czyli, właściciel w przypadku roszczeń opartych na kanwie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym musi być przez cały okres postępowania właścicielem. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 36 ust. 3 PlanPrzestrzenU, a mianowicie

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Problemem związanym ze stosowaniem przedmiotowego wyjątku jest skrócenie czasu na zgłoszenie roszczenia zgodnie z normą art. 37 ust. 3 PlanPrzestrzenU

Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

W ty miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, iż przedmiotowy pięcioletni termin zgodnie z orzecznictwem, jest terminem na zgłoszenie roszczenia do gminy, co nie jest koniecznie równoznaczne z rozpoczęciem procesu. Nie jest to też termin przedawnienia (po więcej o przedawnieniu roszczeń związanych ze spadkiem wartości nieruchomości w związku z nowelizacją Kodeksu Cywilnego zapraszam do wpisu Przedawnienie roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 10 stycznia 2017 r. V CSK 222/16)

Istotne jest wskazanie przez ustawodawcę, że termin ten został zakreślony do zgłoszenia roszczenia, a nie do dochodzenia roszczenia. Termin ten należy do unormowań administracyjnoprawnych, ustawa wiąże go wyłącznie ze zgłoszeniem roszczeń gminie i wyczerpuje się on w postępowaniu administracyjnym w chwili zgłoszenia roszczenia, które ma charakter czynności jednorazowej w odniesieniu do danego roszczenia. Zgłoszenie roszczenia obowiązanemu do jego zaspokojenia stanowi oświadczenie woli, które musi do niego dojść przed upływem terminu w taki sposób, by się mógł z nim zapoznać (art. 61 KC), a więc gdy zostało ono zamieszczone w pozwie lub innym piśmie, konieczne jest doręczenie obowiązanemu przed tym terminem.

Kluczowe tym samym jest złożenie w terminie 5 lat oświadczenia, iż czujemy się uprawnieni do żądania odszkodowania. Natomiast samej ochrony sądowej naszego roszczenia możemy szukać w ustawowych terminach przedawnienia określonych w Kodeksie Cywilnym w art. 118 KC.

Jeżeli ustawodawca ustanowiłby ten termin jako termin przedawnienia stanowiący wyjątek od zasady przedawniania się roszczeń majątkowych w okresie dziesięciu lat, musiałoby to znaleźć wyraz w określeniu tego terminu jako terminu przedawnienia. […]

Roszczenie o odszkodowanie z art. 36 ust. 3 PlanZagospU przedawnia się w ogólnym terminie dziesięciu lat, o którym mowa w art. 118 KC, zaś początek biegu przedawnienia biegnie od daty wejścia w życie nowego planu miejscowego, albo jego zmiany tj. od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obniżenie wartości nieruchomości. Jeżeli zatem roszczenie zostało zgłoszone gminie przed upływem terminu określonego w tym przepisie, a pozew został wniesiony po jego upływie, roszczenie nie wygasa i może być dochodzone zarówno w zakresie wartościowym żądań zgłoszonych, jak i żądań wartościowo nieujawnionych, jeżeli twierdzenia faktyczne obejmują istotne elementy usprawiedliwiające roszczenie. Ponadto charakter zgłoszenia, którego istotą jest wniosek o wszczęcie postępowania, w toku którego będzie dopiero ustalana wysokość odszkodowania na podstawie opinii rzeczoznawców majątkowych może stać na przeszkodzie precyzyjnemu określeniu wysokości żądania.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: